Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
Gerberos s.r.o. Menu

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti: Gerberos s. r. o.

Prevádzkovateľ obchodu: Gerberos s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Českomoravská 184/41, 190 03 Praha 9
IČO: 25696432
DIČ: CZ25696432

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 62013

Kontakty:

Sklad: Hlavenec 158/C, 29474
e-mail: info@lyzelyze.sk
telefónny kontakt: +420 241 408 426,
Bankové spojenie: bankový účet č. CZ2601000001311480520287 vedený v Komerční banka, a.s.

Obchodné podmienky pre spotrebiteľov

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe spotrebiteľských zmlúv (najmä zmluvy kúpnej, zmluvy o dielo alebo zmluvy licenčný či sublicenční) uzavretých prostredníctvom internetového obchodu medzi dodávateľom nastrane jednej a spotrebiteľom na strane druhej, prípadne práva a povinnosti vzniknuté v súvislosti s uvedenými zmluvami.

Uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy (najmä zmluvy kúpnej, zmluvy o dielo alebo zmluvy licenčný či sublicenční) spotrebiteľ potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Spotrebiteľ súčasne potvrdzuje, že na tieto obchodné podmienky bol dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením záväznej objednávky upozornený a mal tak možnosť sa s nimi zoznámiť. Uzavretá spotrebiteľská zmluva je dodávateľom archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode a spotrebiteľ mal možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia spotrebiteľom.

2. Definícia

Pri výklade týchto obchodných podmienok budú nižšie uvedené pojmy vykladajú takto
"Dodávateľ" je spoločnosť Gerberos s.r.o., IČ: 25696432, se sídlem Českomoravská 184/41, 190 03 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62013.
"Internetový obchod" je e-shop dodávateľa umiestnený na internetovej doméne nachádzajúce sa na adrese www.lyzelyze.cz alebo na adrese www.lyzelyze.sk
"NOZ" je zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník.
"Prevádzkareň" je sklad dodávateľa nachádzajúci sa na adrese Hlavenec 158/C, 294 74.
"Spotrebiteľ" je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára s dodávateľom najmä zmluvu kúpnu, zmluvu o dielo alebo zmluvu licenčné či sublicenční alebo s ním inak jedná (pozri § 419 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník).
"Spotrebiteľská zmluva" je zmluva, ktorú uzatvára spotrebiteľ s dodávateľom. Pri splnení uvedenej podmienky sa jej rozumie najmä zmluva kúpna, zmluva o dielo alebo zmluva licenčné či sublicenční.
"Zákon o ochrane spotrebiteľa" je zákon č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších právnych predpisov.
"Zákon o ochrane osobných údajov" je zákon č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. "Tovar" je hnuteľná vec, ktorá je predmetom predaja v internetovom obchode. Na účely týchto obchodných podmienok s tovarom môže za určitých okolností rozumieť aj právo, ku ktorého použitie je poskytovaná licencia (sublicencie), prípadne služba, ktorá je poskytovaná v súvislosti s predávaným tovarom.

3. Účet spotrebiteľa

3.1. Na základe registrácie spotrebiteľa vykonanej v internetovom obchode môže spotrebiteľ pristupovať k svojmu účtu. Prostredníctvom svojho účtu je spotrebiteľ oprávnený vytvárať záväznej objednávky tovaru (ďalej len "účet spotrebiteľa"). Spotrebiteľ môže v internetovom obchode vytvárať záväznej objednávky tovaru tiež bez registrácie.

3.2. Pri registrácii podľa ust. 3.1 týchto obchodných podmienok a pri vytváraní záväznej objednávky tovaru je spotrebiteľ povinný uvádzať pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené spotrebiteľom v účte spotrebiteľa a pri vytváraní záväznej objednávky tovaru sú dodávateľom považované za správne a aktuálne.

 3.3. Prístup k účtu spotrebiteľa je zabezpečený užívateľským menom a heslom. O týchto údajoch je spotrebiteľ povinný zachovať mlčanlivosť. Spotrebiteľ nie je oprávnený umožniť využívanie účtu spotrebiteľa tretím osobám.

3.4. Spotrebiteľ je uzrozumený s tým, že účet spotrebiteľa nemusí byť dostupný nepretržite (a to najmä z prevádzkových alebo technických dôvodov). Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť účet spotrebiteľa v prípade, keď spotrebiteľ poruší svoje povinnosti zo spotrebiteľskej zmluvy či týchto obchodných podmienok.

4. Uzavretie spotrebiteľskej zmluvy

4.1. Na stránkach internetového obchodu spotrebiteľ nájde tovar, ktorý je dodávateľom inzerované na účely predaja (prípadne za účelom poskytnutia licencie či sublicencie či prevedenie objednaného diela), a to vrátane ceny, za ktorú je tovar ponúkaný. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH. S prípadnými ďalšími poplatkami v súvislosti s predajom tovaru (poskytnutím licencie či sublicencie či vykonaním objednaného diela) bude spotrebiteľ vždy oboznámený pri vytváraní záväznej objednávky v internetovom obchode. Ponuka tovaru a ceny zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené na stránkach internetového obchodu.

4.2. Platí, že záväznou objednávkou akceptovanou dodávateľom došlo k uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok, pričom spotrebiteľ súhlasí s obchodnými podmienkami v znení k okamihu odoslania záväznej objednávky a je nimi viazaný okamihom uzavretia spotrebiteľskej zmluvy. Pre vylúčenie pochybností dodávateľ výslovne uvádza, že ustanovenia § 1732 ods. 2 NOZ sa neuplatňuje. Prijatie tovaru spotrebiteľom od dodávateľa má rovnaké následky ako potvrdenie záväznej objednávky dodávateľom podľa predchádzajúcej vety.

4.3. Pre objednanie tovaru vyplní spotrebiteľ objednávkový formulár na stránkach internetového obchodu. Objednávka tovaru vytvorená na stránkach internetového obchodu je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Pred zaslaním objednávky dodávateľovi je spotrebiteľovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť spotrebiteľov zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Ceny zbožíjsou platné v momente uskutočnenia objednávky.

4.4. Spotrebiteľ je povinný poskytnúť dodávateľovi v záväznej objednávke potrebné údaje potrebné k úspešnému splneniu objednávky (tj. Určenie spôsobu dodania, meno presne podľa občianskeho preukazu, doručovacia adresa, atď.) Maloletí môžu uzatvárať spotrebiteľskej zmluvy len v rozsahu podľa § 31 a nasl. NOZ. Osoby s povinnosťou k dohľadu nad maloletými zodpovedajú podľa § 2921 NOZ za škodu maloletými dodávateľmi spôsobenú.

4.5. Po odoslaní záväznej objednávky dodávateľ informuje spotrebiteľov o odoslaní tejto objednávky (nejedná sa o akceptácii objednávky spotrebiteľa), a to elektronickou poštou na adresu, ktorú spotrebiteľ v záväznej objednávke uviedol, o prijatí objednávky dodávateľom (nejedná sa o akceptácii objednávky spotrebiteľa), a to elektronickú poštou na adresu, ktorú spotrebiteľ v záväznej objednávke uviedol, a následne prípadne tiež o akceptácii objednávky spotrebiteľa, opäť elektronickou poštou na adresu, ktorú spotrebiteľ v záväznej objednávke uviedol. Dodávateľ je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať spotrebiteľa o dodatočné potvrdenie objednávky. Až správa o akceptácii objednávky je považovaná za prijatie ponuky na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú urobil spotrebiteľ, a tým je tiež uzavretá spotrebiteľská zmluva.

4.6. Aj ohľadne tovaru, ktoré bolo uvedené v internetovom obchode s informáciou, že nie je dostupné skladom v okamihu vytvorenia záväznej objednávky spotrebiteľa, teda ide o tovar označený ako "na objednávku", "u externého dodávateľa", "nedostupné", či označené obdobne, vzniká zmluva (kúpna, o dielo, licenčné či sublicenční) až potvrdením objednávky zo strany dodávateľa. Dodávateľ objednávku nemusia potvrdiť, v prípade nepotvrdenie objednávky zmluva (kúpna, o dielo, licenčné či sublicenční) nevzniká. To platí aj v prípade, že objednané plnenie sa stane nemožným, pretože objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný dodávateľovi, alebo je dlhodobo nedostupné nie vinou na strane dodávateľa.

4.7. Spotrebiteľ súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy. Náklady vzniknuté spotrebiteľovi pri použití takých prostriedkov v súvislosti s uzavretím spotrebiteľskej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory, a pod.) Nesie výlučne spotrebiteľ.

5. Cena tovaru a platobné podmienky

5.1. Ceny predávaného (licencovaného alebo sublicencovaného) tovaru sú dodávateľom aktualizované každý deň a aktuálne ceny sú uvedené na stránkach internetového obchodu. Ceny sú platné v čase objednávky a sú konečné, tj. Vrátane DPH. Spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. Ak dôjde k zmene zákonnej sadzby DPH medzi okamihom objednania tovaru a dátumom uskutočniteľného plnenia, platí, že dodávateľ upraví cenu s DPH v závislosti na zmene zákonnej sadzby DPH s tým, že spotrebiteľ je povinný zaplatiť dodávateľovi takto zmenenou cenu.

5.2. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku alebo tovar, ktorý nie je na sklade, môže byť požadovaná úhrada zálohy. Pokiaľ nebude objednaný tovar spotrebiteľom odobratý, bude vrátenie zálohy ponížené o storno poplatok. Výška storno poplatku môže byť až 80% z uhradenej zálohy. Pokiaľ nie je cena tovaru známa v čase uzavretia zmluvy, bude stanovená dohodou strán neskôr, kedy v tomto prípade má spotrebiteľ povinnosť do 2 dní od preukázateľného oznámenia ceny dodávateľovi oznámiť, či oznámenú cenu akceptuje alebo nie. V prípade, že spotrebiteľ neoznámi v lehote akceptácii ceny, považuje sa tento prejav ako nesúhlas s cenou a s ponukou dodávateľa.

5.3. Dodávateľ umožňuje spotrebiteľovi vykonať platbu kúpnej ceny tovaru, platbu za vykonanie služby či platbu za poskytnutie licencie či sublicencie hotovostne pri prevzatí tovaru v prevádzke dodávateľa, online platbou prostredníctvom platobnej karty, prevedením platby na bankový účet dodávateľa špecifikovaný v záhlaví týchto obchodných podmienok, na dobierku pri doručenie tovaru doručovateľom, prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou, prípadne inými spôsobmi, ktoré dodávateľ následne umožnia.

5.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je cena tovaru splatná pri prevzatí tovaru spotrebiteľom. V prípade bezhotovostnej platby je cena splatná najneskôr do 10 dní od uzavretia spotrebiteľskej zmluvy, vždy však pred okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom.

5.5. V prípade bezhotovostnej platby (online platba, platba na bankový účet) je spotrebiteľ povinný uhrádzať cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok spotrebiteľa uhradiť cenu tovaru splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet dodávateľa.

5.6. Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy ani ceny tovaru, ak nie je výslovne dohodnuté inak.

5.7. Spoločne s cenou tovaru je spotrebiteľ povinný zaplatiť dodávateľovi tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru spotrebiteľovi v dohodnutej výške. S cenou týchto položiek je spotrebiteľ oboznámený vždy pri vytváraní záväznej objednávky.

5.8. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté dodávateľom spotrebiteľovi nie je možné vzájomne kombinovať.

5.9. Na základe spotrebiteľskej zmluvy vystaví dodávateľ spotrebiteľovi daňový doklad. Dodávateľ je platcom dane z pridanej hodnoty.

6. Preprava, osobné odbery a dodanie tovaru

6.1. Dodávky tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností dodávateľa realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne 1 - 5 pracovných dní. Miesto odberu a spôsob dodania tovaru určuje spotrebiteľ v záväznej objednávke vytvorené v internetovom obchode. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného žiadosť spotrebiteľa, nesie tento riziko a prípadné dodatočné náklady spojené so zvoleným spôsobom dopravy.

6.2. Ak je dodávateľ podľa spotrebiteľskej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené spotrebiteľom v záväznej objednávke, je spotrebiteľ povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane spotrebiteľa nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v záväznej objednávke, je spotrebiteľ povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.3. Súčasťou dodávky tovaru nie je inštalácia tovaru, ak nie je dohodnuté medzi dodávateľom a spotrebiteľom inak. Zásielka s tovarom štandardne obsahuje dodací list (faktúru), návod na použitie tovaru v českom jazyku a záručný list (ak ho výrobca k výrobku prikladá). Cena za dodanie tovaru závisí od voľby spôsobu dodania tovar určený v záväznej objednávke vytvorené spotrebiteľom v internetovom obchode. Táto cena je splatná spolu s úhradou ceny za tovar pri jeho dodaní, ak nie je medzi spotrebiteľom a dodávateľ dohodnuté inak.

6.4. Pri prevzatí tovaru sa spotrebiteľovi odporúča kontrola dodávaného tovaru. Ak spotrebiteľ objavia poškodenia tovaru, mal by urobiť všetky kroky smerujúce k maximálnemu zabezpečeniu jeho práv (napr. Spísanie zápisu o poškodení zásielky s vodičom prepravnej služby). V prípade odmietnutia prevzatia tovaru dodávaného na základe záväznej objednávky spotrebiteľa z iných ako zákonných dôvodov je dodávateľ oprávnený po spotrebiteľovi požadovať náhradu škody, ktorá bude dodávateľovi spôsobená. V prípade, že si spotrebiteľ opakovane nevyzdvihne objednaný tovar v prevádzke dodávateľa v dohodnutom termíne, je dodávateľ oprávnený od spotrebiteľskej zmluvy odstúpiť.

6.5. Spotrebiteľ si môže tovar vyzdvihnúť v termíne dodania osobne v prevádzke dodávateľa.

7. Odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy

7.1. Pri uzavretí spotrebiteľskej zmluvy za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku má spotrebiteľ právo odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od dňa prevzatia tovaru (prípadne obdržaní iného plnenia podľa obsahu zmluvy), pričom v prípade, že predmetom spotrebiteľskej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. V uvedenej lehote musí spotrebiteľ odoslať dodávateľovi úkon o rokovania, s ktorým je spojený prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od spotrebiteľskej zmluvy. Odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať okrem iného na adresu prevádzky dodávateľa či na jeho e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví. Spotrebiteľ je pre odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy podľa tohto ustanovenia oprávnený využiť vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy umiestneného tu. Dodávateľ vždy potvrdí spotrebiteľovi prijatí oznámenia o odstúpení od spotrebiteľskej zmluvy bez zbytočného odkladu.

7.2. Pri odstúpení od spotrebiteľskej zmluvy spotrebiteľom v zmysle § 1829 ods. 1 NOZ (pozri ustanovenia 7.1 týchto obchodných podmienok) sa takáto zmluva od začiatku zrušuje. Práva k uvedenému odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ využiť bez akejkoľvek sankcie. Všetky náklady súvisiace s návratom tovaru v prípade odstúpenia od spotrebiteľskej zmluvy podľa vety prvej tohto ustanovenia nesie spotrebiteľ, a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu bežnú poštovou cestou.

7.3. Ak odstúpi spotrebiteľ od spotrebiteľskej zmluvy (pozri ustanovenie. 7.1 týchto obchodných podmienok), zašle alebo odovzdá dodávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal. Ak odstúpi spotrebiteľ od spotrebiteľskej zmluvy, vráti mu dodávateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho dostal, vrátane nákladov na dodanie tovaru. Ak spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý dodávateľ ponúka, vráti dodávateľ spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Dodávateľ vráti spotrebiteľovi prijaté peněžena prostriedky rovnakým spôsobom, akým je od neho prijal, iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Dodávateľ však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar dodávateľovi odoslal.

7.4. Tovar sa pri využití práva na odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy odporúča vrátiť v pôvodnom obale, tovar je potrebné vrátiť nepoškodený, bez známok používania, vrátane všetkého príslušenstva, záručných listov a návodov. V prípade poškodenia tovaru v čase jeho držbe spotrebiteľom, či ak bude tovar vrátený nekompletný, bude po spotrebiteľovi nárokované plnenia podľa cenníka uvedeného tu, tým však nie sú dotknuté iné nároky dodávateľa podľa NOZ, napr. Nárok na náhradu ujmy či vydanie bezdôvodného obohatenia. Iba v prípade, keď je znížená hodnota vráteného tovaru z dôvodov nutných k zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti (rozbalení tovaru tak, aby nebol zbytočne poškodený jeho obal a použitia potrebné na zoznámenie sa povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru, čím sa však nerozumie bežné užívanie tovaru spotrebiteľom), a to primeraným spôsobom, nemá dodávateľ nárok na plnenie podľa predchádzajúcej vety. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je dodávateľ oprávnený jednostranne započítať proti nároku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny (poťažmo ceny za poskytnutie licencie či sublicencie).

7.5. Spotrebiteľ je uzrozumený s tým, že podľa § 1837 NOZ nemôže odstúpiť od zmluvy o

a) poskytovanie služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a dodávateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

b) dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľ a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) dodanie alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli dodávateľa,

d) dodávke tovaru, ktorý bolo upravené podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

e) dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,

f) oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,

g) dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

h) dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

i) dodávke novín, periodík alebo časopisov,

j) ubytovanie, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,

k) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo

l) dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, pričom dodávateľ týmto oznamuje spotrebiteľovi, že tento v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy.

7.6. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý spotrebiteľmi darček, je darovacia zmluva medzi dodávateľom a spotrebiteľom uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od spotrebiteľskej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom dodávateľmi vrátiť aj poskytnutý darček.

8. Zodpovednosť za chyby, záruka, nesúlad

8.1. Spotrebiteľovi sa pred prvým použitím tovaru dôrazne odporúča preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. V opačnom prípade sa vystavuje nebezpečenstvu, že svojim nesprávnym užívaním tovaru poškodí a nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť v rámci svojho práva vyplývajúceho z vád tovaru alebo záruky za akosť tovaru.

8.2. Práva a povinnosti spotrebiteľov a dodávateľov v veci chybného plnenia sa najmä riadi § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.

8.3. Dodávateľ zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou najmä, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, dodávateľom, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

8.4. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od jeho prevzatia od dodávateľa. To sa neuplatnia, a) pri tovare predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, b) na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, c) u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim spotrebiteľom, alebo d) ak to vyplýva z povahy veci. Práva z chybného plnenia uplatňuje spotrebiteľ u dodávateľa na adrese jeho prevádzky. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dodávateľ dostal od spotrebiteľa reklamovaný tovar.

8.5. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou za vady upravuje reklamačný poriadok dodávateľa.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. V rámci procesu uzatvárania spotrebiteľskej zmluvy či len samotnou registráciou v internetovom obchode sú dodávateľmi spotrebiteľom dobrovoľne poskytované osobné údaje spotrebiteľa. Spotrebiteľ poskytuje dodávateľovi osobné údaje v rozsahu vyplývajúcom z vyplneného registračného formulára v internetovom obchode či z objednávky tovaru urobené v internetovom obchode spotrebiteľom bez registrácie (meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo). Vzhľadom na skutočnosť, že spotrebiteľom sú poskytované jeho osobné údaje len za účelom uzavretia zmluvy, plnenie zmluvy a za účelom ochrany práv spotrebiteľa, nie je zákonom o ochrane osobných údajov vyžadované poskytnutia súhlasu spotrebiteľa so spracovaním týchto jeho osobných údajov.

9.2. Osobné údaje spotrebiteľa získané podľa ust. 9.1 týchto obchodných podmienok budú dodávateľom spracovávané a uchovávané v elektronickej alebo tlačenej podobe, a to len po dobu nevyhnutne nutnú, teda najmä po dobu trvania právneho vzťahu založeného uzavretou zmluvou alebo po dobu platnosti registrácie spotrebiteľa pre vstup do internetového obchodu.

 9.3. Spotrebiteľ je uzrozumený s tým, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať presne a pravdivo. Spotrebiteľ má právo na prístup k svojim osobným údajom v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.

9.4. Spotrebiteľ má právo na opravu svojich osobných údajov poskytnutých v zmysle ust. 9.1 týchto obchodných podmienok. Žiadosť o opravu osobných údajov je potrebné zaslať písomne na adresu prevádzky dodávateľa Lyzelyze.sk - Hala C, Hlavenec 158/C, 294 74, alebo elektronicky na e-mail info@lyzelyze.sk

9.5. Spotrebiteľ je oprávnený požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, čomu zodpovedá povinnosť dodávateľa túto informáciu bez zbytočného odkladu spotrebiteľovi odovzdať. Dodávateľ má právo za poskytnutie informácie požadovať od spotrebiteľa primeranú úhrad neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

9.6. V prípade, že spotrebiteľ poskytne dodávateľovi súhlas so zasielaním obchodných oznámení, dodávateľ na tento účel spracuje len také osobné údaje spotrebiteľa, ktoré sú potrebné s ohľadom na možnosť obchodné oznámenia zasielať. Súhlas so zasielaním obchodných oznámení je spotrebiteľ oprávnený kedykoľvek písomne odvolať. Oznámenie o odvolaní súhlasu so zasielaním obchodných oznámení je potrebné zaslať písomne na adresu dodávateľa Lyzelyze.sk - Hala C, Hlavenec 158/C, 294 74, alebo elektronicky na e-mail: info@lyzelyze.sk

9.7. Uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy, registráciou v internetovom obchode či len prehliadaním webových stránok internetového obchodu spotrebiteľ vyslovuje súhlas s ukladaním súborov tzv. Cookies na svojom počítači. Ak by bolo uzavretie spotrebiteľskej zmluvy, ako aj realizácie práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej spotrebiteľskej zmluvy možné bez ukladania súborov tzv. Cookies na počítač spotrebiteľa, je spotrebiteľ oprávnený súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek písomne odvolať, a to buď prípisom zaslaným na adresu prevádzky dodávateľa Lyzelyze.sk - Hala C, Hlavenec 158/C, 294 74, alebo elektronicky na email: info@lyzelyze.sk

9.8. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte svoj skôr udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

10. Ďalší skutočnosti

10.1. Spotrebiteľ nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením ceny tovaru dodávateľovi v plnej výške.

10.2. Dodávateľ nie je vo vzťahu k spotrebiteľovi viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) NOZ.

10.3. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje dodávateľ prostredníctvom elektronickej adresy uvedenej v záhlaví týchto obchodných podmienok. Informáciu o vybavení sťažnosti spotrebiteľa zašle dodávateľ na e-mailovú adresu spotrebiteľa.

10.4. Dodávateľ je oprávnený na poskytovanie spotrebiteľom objednaného plnenia na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa.

10.5. Spotrebiteľ na seba týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 NOZ.

10.6. Dodávateľ upozorňuje spotrebiteľov, že všetok tovar spotrebiteľovi dodávané treba užívať podľa pokynov výrobcu alebo dodávateľa. Súčasne je však potrebné tovar užívať pri zachovaní potrebnej miery opatrnosti.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy spotrebiteľ potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami pred uzatvorením zmluvy oboznámil a že s nimi súhlasí.

11.2. Vzťahy medzi spotrebiteľom a dodávateľom vzniknuté na základe spotrebiteľskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa riadia obsahom samotnej spotrebiteľskej zmluvy, ktorej súčasťou sú tieto obchodné podmienky, a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä NOZ a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Spotrebiteľskú zmluvu s dodávateľom je možné uzatvoriť iba v českom jazyku.

11.3. Ak vzťah založený spotrebiteľskou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.4. Ak je niektoré ustanovenie spotrebiteľskej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, použije sa namiesto neho ustanovenia, ktoré je svojím obsahom a účelom neplatnému alebo neefektívnemu ustanovenia najbližší. Platnosť a účinnosť ostatných ustanovení spotrebiteľskej zmluvy a týchto obchodných podmienok tým nie je dotknutá.

11.5. Znenie obchodných podmienok môže dodávateľ meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Všetky zmeny týchto obchodných podmienok môžu byť brané na iba písomne.

11.6. Spotrebiteľská zmluva vrátane obchodných podmienok je dodávateľom archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám.

11.7. Dodávateľ a spotrebiteľ sa zaväzujú prípadné spory v súvislosti zo spotrebiteľskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vyriešiť primárne zmierom.

11.8. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.02.2014 a nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky dodávateľa v plnom rozsahu. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto obchodné podmienky zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Obchodné podmienky pre osoby, ktoré ako spotrebitelia nevystupujú

Hore uvedené obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe spotrebiteľských zmlúv (najmä zmluvy kúpnej, zmluvy o dielo alebo zmluvy licenčný či sublicenční) uzavretých prostredníctvom internetového obchodu medzi dodávateľom na strane jednej a spotrebiteľom na strane druhej, prípadne práva a povinnosti vzniknuté v súvislosti s uvedenými zmluvami. Ak však človek uzatvára v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámec samostatného výkonu svojho povolania s dodávateľom najmä zmluvu kúpnu, zmluvu o dielo alebo zmluvu licenčné či sublicenční alebo s ním inak jedná, prípadne, ak zmluvu s dodávateľom uzatvára právnická osoba, tieto osoby ako spotrebitelia nevystupujú (ďalej len "podnikateľ"). V takom prípade sa na ne vzťahujú obchodné podmienky horeuvedené, avšak s nasledujúcimi úpravami.
Články 1, 2, 3, 5 a 10 obchodných podmienok sa použijú aj pre zmluvy uzavreté a uzavreté prostredníctvom internetového obchodu medzi dodávateľom na strane druhej a podnikateľom na strane druhej.
Článok 4 obchodných podmienok sa uplatňuje s tým, že podnikateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi také údaje, aby bol naplnený účel ustanovenia 4.4 obchodných podmienok.

Článok 6 obchodných podmienok sa uplatňuje s tým, že podnikateľ je povinný pri prevzatí tovaru (ustanovenia 6.4 a 6.5) toto skontrolovať tak, aby zostala zachovaná jeho práva z prípadných vád tovaru.

Článok 7 obchodných podmienok sa nevzťahuje na zmluvy uzavreté a uzavreté prostredníctvom internetového obchodu medzi dodávateľom na strane jednej a podnikateľom na strane druhej. Pre vyvrátenie pochybností sa uvádza, že podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy spôsobom v článku 7 obchodných podmienok uvedeným.

Článok 8 obchodných podmienok sa nevzťahuje na zmluvy uzavreté a uzavreté prostredníctvom internetového obchodu medzi dodávateľom na strane druhej a podnikateľom na strane druhej. Uplatňuje sa pritom právna úprava uvedená nižšie.

8.1. Podnikateľ je pred prvým použitím tovaru povinný preštudovať záručné podmienky tovaru vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. V prípade, že tak neurobí a tovar bude nesprávnym užívaním poškodený, nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť v rámci práva plynúceho z vád tovaru alebo záruky za akosť tovaru.

8.2. Práva a povinnosti podnikateľov a dodávateľov v veci chybného plnenia sa riadi § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ (s výhradou nižšie uvedeného). Záruka za akosť predávaného tovaru sa uplatní len v rozsahu, ktorý je uvádzaný u tovaru v internetovom obchode prípadne v záručnom liste k tovaru, v prípade nejednotné úpravy sa aplikuje doba kratšia, § 2165 ods. 1 NOZ sa neuplatňuje.

8.3. Dodávateľ zodpovedá kupujúcemu podnikateľovi za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou bez vád.

8.4. Podnikateľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u tovaru po dobu, ktorá je uvádzaná pri tovare v internetovom obchode prípadne v záručnom liste k tovaru, v prípade nejednotné úpravy sa aplikuje doba kratšia.

a) U tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

b) na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,

c) u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim podnikateľom, alebo

d) ak to vyplýva z povahy veci, je doba, po ktorú je možné práva z vád uplatniť, skrátená.

Práva z chybného plnenia uplatňuje podnikateľ u dodávateľa na adrese jeho prevádzky. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dodávateľ dostal od podnikateľa reklamovaný tovar.

8.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje podnikateľ u dodávateľa na adrese jeho prevádzky len vtedy, ak práve nie je možné uplatniť priamo u výrobcu tovaru.

8.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou za vady upravuje reklamačný poriadok dodávateľa.

Článok 9 obchodných podmienok sa v plnom rozsahu uplatňuje pre podnikateľov, pokiaľ títo poskytujú dodávateľovi svoje osobné údaje, neposkytuje ak podnikateľ vzhľadom na svoju právnu povahu (najmä právnická osoba) osobné údaje, použije sa len ust. 9.6. a 9.7. týchto obchodných podmienok.

Článok 11 obchodných podmienok sa uplatňuje s tým, že pre podnikateľov sa neuplatňuje zákon o ochrane spotrebiteľa.

 

Reklamačný poriadok


1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho Gerberos s.r.o., IČ: 25696432, se sídlem Českomoravská 184/41, 190 03 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62013, postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru obstaraného od predávajúceho.

Predávajúci je povinný oboznámiť kupujúceho s obsahom reklamačného poriadku vhodným spôsobom (napr. vyvesením v predajni, zverejnením na www stránkach).
Kupujúci je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a Obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra, alebo predajka – ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi na uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).

Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

2. Záručné podmienky - predchádzanie vady

1.Pri výbere tovaru je nutné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenia, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Iba tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

2. Po celú dobu užívania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Zvlášť je nutné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu užívania výrobku, používanie výrobku na nevhodný účel. Nevhodne zvolený typ, nesprávna veľkosť, šírka, tvar, nemôže byť dôvodom na neskoršiu reklamáciu. Tiež vada, ktorá vznikla neodbornou manipuláciou alebo neodborným uvedením do prevádzky nemôže byť dôvodom na reklamáciu.

3.Nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Správna a pravidelná údržba výrobku je predpokladom pre dobrý stav tovaru a jeho plnú funkčnosť. Nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje alebo ničí jeho plnú funkčnosť a životnosť. Riaďte sa priloženými letáčikmi a etiketami, kde je rozpísané zloženie, údržba, použitie, manipulácia, event. iné pokyny pre správne použitie veci.

3. Základné podmienky reklamácie

1.V prípade, že kupujúci zistí, že tovar nie je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou alebo ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho reklamáciu. Za rozpor s kúpnou zmluvou alebo za vadu tovaru nemožno považovať a reklamáciu nemožno uplatniť v prípade, že:

a) zmena vlastností tovaru vznikla v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, skladovania, nesprávneho zásahu či mechanického poškodenia

b) zmena vlastností tovaru vznikla v dôsledku nevykonania nutnej údržby alebo v dôsledku jej nesprávneho vykonania

c) reklamácia sa týka vady, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena

d) ak ide o tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim

e) tovar už je úplne opotrebovaný v rámci svojej úžitkovej hodnoty

2.Ak sa vyskytne u výrobku neodstrániteľná vada, ktorá nebráni ďalšiemu užívaniu, má zákazník právo na primeranú zľavu. Na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava, nemožno uplatniť reklamáciu.

3.Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť Sport  CZ s.r.o. je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny (Vyhláška 91/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám).

4.Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, kedy lehota začína plynúť, deň nasledujú po prevzatí tovaru. V prípadoch pozáručných opráv je lehota určená po dohode s vedúcim pracovníkom alebo s poverenou osobou, ktorá prijíma vec do opravy.

4. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

1.Kupujúci by mal uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady. V prípade, že kupujúci bude tovar po zistení vady naďalej používať a spôsobí tak rozsiahlejšie poškodenie, nebude reklamácia uznaná.

2.Reklamáciu je možné uplatniť  zaslaním tovaru na adresu Lyzelyze.sk - Hala C, Hlavenec 158/C, 294 74. Kupujúci je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, tzn. doložiť miesto a čas uskutočnenia kúpy a cenu zakúpeného tovaru. Vyššie uvedené náležitosti doloží kupujúci predajným dokladom, záručným listom, popr. iným vierohodným spôsobom.

3.Spoločnosť Gerberos s.r.o. sa zaväzuje informovať zákazníka o príjme reklamácie najneskôr do troch pracovných dní od obdržania reklamácie.

5. Lehoty na uplatnenie reklamácie

1.Právo zo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa vada objavila. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

2. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, kedy zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Gerberos s.r.o. sa zaväzuje informovať zákazníka o príjme reklamácie najneskôr do troch pracovných dní od obdržania reklamácie. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.

3.Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho užívania vydržať.

6. Záručná doba

Lehota na uplatnenie reklamácie (záručná doba) je 24 mesiacov a začína plynúť v okamihu prevzatia tovaru kupujúcim, pokiaľ nie je osobitným právnym predpisom stanovená záručná doba dlhšia.

U tovaru použitého môže byť záručná doba skrátená až na 12 mesiacov. Predávajúci je však povinný túto skutočnosť s kupujúcim dohodnúť a dohodnutú záručnú dobu uviesť na doklade o predaji tovaru.

Právo na reklamáciu zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej dobe.

Doba od okamihu uplatnenia reklamácie do doby, kedy je kupujúci povinný tovar po skončení opravy prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho súčastí, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia tovaru (súčasti).

Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej môže tovar pri správnom užívaní a údržbe, vzhľadom na svoje vlastnosti, daný účel a intenzitu užívania, vydržať.

7. Vybavenie reklamácie

Predávajúci je povinný o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady.

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie, v ktorom uvedie čas a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytknutej vady a spôsob a lehotu vybavenia reklamácie.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Predávajúci je oprávnený rozhodnúť o reklamácii sám a nie je povinný vyhovieť žiadosti kupujúceho o posúdení oprávnenosti reklamácie treťou osobou. Predávajúci je ďalej oprávnený rozhodnúť sám o spôsobe vykonania záručnej opravy. Kupujúci nemôže bez súhlasu predávajúceho odovzdať tovar na opravu tretej osobe. V takom prípade stráca kupujúci nárok na bezplatné vykonanie opravy.

Kupujúci je povinný prevziať si tovar k dátumu uvedenému na potvrdení o vybavení reklamácie. Ak si nevyzdvihne kupujúci tovar do šiestich mesiacov od vyznačeného dátumu a ak bol v tejto dobe kupujúci aspoň raz vyzvaný na prevzatie tovaru, má predávajúci právo tovar zlikvidovať.

8. Odstrániteľné vady

Vady, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita tovaru, a oprava môže byť riadne vykonaná v stanovenej lehote, sú vady odstrániteľné. Posúdenie charakteru vady prislúcha predávajúcemu. Predávajúci je povinný v takom prípade vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť a tovar opraviť. Kupujúci môže požadovať výmenu tovaru iba v prípade, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné. Ak nie je vyššie uvedený postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

V prípade, že sa pri tovare prejaví rovnaká odstrániteľná vada aj po predchádzajúcich najmenej dvoch opravách alebo ak sa vyskytnú pri tovare súčasne aspoň tri odstrániteľné vady, má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o vadu neodstrániteľnú.

9. Neodstrániteľné vady

Vady, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru, sú vady neodstrániteľné. Kupujúci je v takom prípade oprávnene požadovať výmenu tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. V prípade inej neodstrániteľnej vady veci, ktorá však nebráni v jej užívaní, vzniká kupujúcemu právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

10. Mimosúdne riešenie sporov

1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

11. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 1. 2014. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.